Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cập nhật cổ phiếu BVH: dự kiến lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng năm 2022

Công ty Chứng khoán BIDV

28/06/2022 14:31

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Bảo Việt (BVH) dự kiến lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng năm 2022. Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 29/6.

bvh-1616215765.jpeg

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH)  

Năm nay, đơn vị trình kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.530 tỷ đồng, LNST đạt 1.050 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,7% và 1,8% so với thực hiện năm ngoái. Tỷ suất LNST/vốn điều lệ (7.423,2 tỷ đồng) ước tính 14,1%.

Năm 2021, tổng doanh thu công ty mẹ tăng 5,7% so với cùng kỳ, lên 1.490 tỷ đồng. LNST tăng 1,9% lên 1.031 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020. Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 4,1% lên 40.604 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 6,8% còn 8.912 tỷ đồng. LNST hợp nhất tăng 21,4%, đạt mức 2.003 tỷ đồng. Tập đoàn dự kiến dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phới 2.246 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30,261%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 501 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại 31/3/2022 cán mốc 8 tỷ USD (đạt 183.778 tỷ đồng), tăng 8,4% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 2.975 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 80,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty Chứng khoán BIDV
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A trang web, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: [email protected] Trân trọng.