Triển vọng kinh tế vĩ mô 2024 và Chiến lược đầu tư phù hợp trên TTCK Việt Nam

TTCK nói chung và ngành bất động sản nói riêng sẽ phải đối mặt với rủi ro điều chỉnh thường trực khi các khoản vay trái phiếu đến kỳ đáo hạn.