Lượng tài khoản chứng khoán mở mới giảm về mức thấp nhất 3 năm qua

Cập nhật mới nhất số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về số lượng tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước đã mở mới trong tháng gần nhất.