Vốn đầu tư FDI vào Việt Nam sẽ giữ nhịp độ tích cực trong năm 2024

Trong khu vực ASEAN-6, chỉ có ba quốc gia ghi nhận tăng trưởng trong thu hút vốn đầu tư FDI là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Trong đó, quy mô thu hút vốn FDI của Việt Nam là lớn nhất.