Cập nhật ngành cảng biển - logistic: Quá trình phục hồi có thể còn phải đợi dài

Quá trình giảm lượng hàng tồn kho có thể đã được một nửa chặng đường: Mức tồn kho hiện tại vẫn cao hơn khoảng 7% so với đường xu hướng nhiều năm, điều này cho thấy dấu hiệu quá trình giảm hàng tồn kho chỉ mới hoàn thành được một nửa.