Định giá cổ phiếu BID: khuyến nghị NẮM GIỮ, giá mục tiêu 46.300 đồng/cp

Có cơ sở nhờ để kỳ vọng vào BID với bộ đệm dự phòng của BID đã tích lũy trong các năm trước với tỷ lệ bao phủ nợ xấu tính đến thời điểm hiện tại đạt 171.3%.